Szybki Kontakt

sklep loppo
10-018 Olszytn, ul. Staromiejska 12

 

e-mail: sklep@loppo.pl
tel. 89 534-62-13, 602347734

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Producenci

Regulamin archiwalny obowiązujący do 30.04.2016 roku

Regulamin Sklepu Internetowego loppo.pl obowiązujący do 30 kwietnia 2016 roku

Art. 1 Postanowienia wstępne 

Sklep Internetowy loppo.pl. dostępny jest pod adresem https:// loppo.pl . Właściciel GABA Krystyna Smolińska, 10-018 Olsztyn, ul. Staromiejskiej 12 , NIP 739-218-70-13, REGON 510636418, tel. 89 5346213, adres e-mail  sklep@loppo.pl . Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki

Art. 2 Definicje

 Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio: 

1.Sklep Internetowy – Sklep internetowy :  https:// loppo.pl , 

 Gaba Olsztyn – Gaba Krystyna Smolińska 10-018 Olsztyn, ul. Staromiejska 12 

2) Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego 

3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

4) Konsument – osoba fizyczna zawierająca z loppo.pl Umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

5) Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a loppo.pl; 

6) Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego ; 

7) Produkt – przedmiot materialny  będący bez wad w ofercie Sklepu Internetowego; 

8) Dowód zakupu – faktura VAT, paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia; 

9) trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub

przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do

niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez

czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci 

 

10) treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

11) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). 

 

Art. 3 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym. 

2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu . 

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a  loppo.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień  zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu fiskalnego lub faktury VAT. 

4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim. 

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest: 

1) sąd właściwy dla miejsca jej wykonania – w przypadku Klientów będących konsumentami Kodeksu cywilnego; 

2) sąd właściwy dla siedziby Gaba Olsztyn – w przypadku Klientów dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.). 

Art. 4 Ceny i płatności 

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek towarów i usług. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 

2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są: 

1) przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podany w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia . W tytule przelewu należy  umieścić numer zamówienia.Termin płatności wynosi 3 dni od daty  powiadomienia o przyjęciu zamówienia .

2) pobranie;

3. Gaba  Olsztyn zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian - z zachowaniem praw nabytych Klienta. 

5. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Gaba Olsztyn 

6. W przypadku nadpłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. 

7. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. 

8. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania  na adres e-mail: sklep@loppo.pl  takiej informacji wraz z podanym numerem i danymi właściciela konta bankowego. 

 

Art. 5 Realizacja złożonych zamówień 

1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na rachunku bankowym Gaba Olsztyn  lub od momentu otrzymania potwierdzenia mailowego w przypadku wybrania formy płatności „pobranie”.

 2. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że zadzwonimy do Państwa ustalając szczegóły realizacji zamówienia.

 3. Status zamówienia można śledzić w zakładce „Historia zakupów” dostępnej poprzez konto Klienta dostępne w Sklepie Internetowym. 

4. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod adres do doręczeń wskazany w formularzu zamówienia. 

5. Paragon fiskalny lub Faktura VAT zostają wystawione gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. 

6. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu wysłania zamówionych towarów. 

Art. 6 Dostawa zamówień i koszty przesyłki 

1. Koszt przesyłki wskazany jest w podsumowaniu zamówienia. 

2. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na paragonie lub fakturze. 

3. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi.

4. Klient zostanie obciążony kosztami transportu  w obie strony w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w przypadku, gdy przesyłka pobraniowa  pomimo jej potwierdzenia nie została odebrana . 

Art. 7 Czas realizacji zamówienia 

1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. 

2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 24 godziny, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na koncie bankowym Gaba Olsztyn ( bez sobót, niedziel i świąt) lub potwierdzenia wysyłki pobraniowej . O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

 3. Przesyłki dostarcza Poczta Polska lub firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. 

4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niepełnym adresem dostawy podanym przez Klienta. 

Art. 8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy: 

1)   w przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres: Gaba Olsztyn,  10-018 Olsztyn,  ul Staromiejska 12

 2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta.

3. Zwrot wartości zakupionego towaru powiększony  o koszt wysyłki  liczony wg stawki obowiązującej przy zamówieniu opłaconym przelewem i dostawą Pocztą Polską nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Gaba Olsztyn o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu . 

4. Zwrot za koszty wysyłki obowiązuje jedynie przy rezygnacji ze 100% towarów będących w zamówieniu, które ulega rezygnacji. 

Art. 9 Gwarancja na zamówione Produkty

 1. Gaba Olsztyn udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty. 

2. Gwarancja udzielona jest: 

1) na okres 12 miesięcy w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, 

albo 

2) na okres 24 miesięcy w przypadku Konsumentów. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta. 

3. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji określoną w Art. 10 Regulaminu. 

Art. 10 Procedura reklamacji 

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać: 

- telefonicznie pod numerem telefonu: 89 534 62 13; 

- e-mailem na adres: sklep@loppo.pl; 

- listownie na adres: Gaba Olsztyn, 10-018 Olsztyn, ul.Staromiejska 12 

2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane pod przypisanym numerem zgłoszenia. 

3. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać: 

a) nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta; 

b) tytuł lub przedmiot reklamacji; 

c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragonu lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia; 

d) kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (Pocztę Polską lub firmę kurierską); 

e) podpis Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej. 

4. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Gaba Olsztyn informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia. 

5. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Gaba Olsztyn o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych. 

6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Gaba Olsztyn lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów. 

7. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez Gaba Olsztyn o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej. 

8. W przypadku nie ustosunkowania się przez Gaba Olsztyn  do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta. 

9. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia: 

1) napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, 

2) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu); 

3) uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania; 

Art. 11 Ochrona danych osobowych 

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Gaba Olsztyn wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

 2. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane. 

Art. 12 Zmiany Regulaminu 

1. Gaba Olsztyn zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie sklepu www.loppo.pl

3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

Art. 13 Postanowienia końcowe 

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów. 

2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 maja  2015 roku.

 

©loppo.pl 2008 - 2017 - wszelkie prawa zastrzeżone
Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Click Shop | Hosting home.pl